Privacy
REINIGING
Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring geeft een beschrijving van de persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt binnen Clena Nederland
en is volledig opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Privacybeleid

Clena Nederland hecht veel waarde aan het zorgvuldig gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden
om deze reden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming als uitgangspunt.

In deze Privacyverklaring wordt daarom duidelijk vermeld:

. Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
. Hoe wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot het doel waarvoor ze worden verwerkt;
. Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde diensten/producten te kunnen leveren
  of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
. Er afspraken met derden zijn gemaakt, zodat ook zij op de juiste wijze om gaan met de persoonsgegevens;
. Dat wij passende (beveiligings-)maatregelen hebben getroffen om de persoonsgegevens op een juiste wijze te beschermen;
. Uw rechten respecteren en u ook graag op deze rechten willen wijzen.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Clena Nederland
Hoofdstraat 91
7625 PC  Zenderen
T.+31(0)85 - 047 0370
info@clena.nl


2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens en/of debiteurgegevens worden bij Clena Nederland geregistreerd zodra producten en/of diensten bij ons worden afgenomen.
Afhankelijk van welke gegevens benodigd zijn voor een goede uitvoering van de gevraagde producten/service/diensten worden persoonsgegevens verwerkt:

. Bedrijfsgegevens
. Bedrijfsnaam
. Voornaam / achternaam
. E-mailadres
. Telefoonnummer
. Functie
. Gegevens over het gebruik van onze producten/diensten/service
. Geslacht
. Website


3. Doeleinden

De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn
verstrekt):

. Om de mogelijkheid te bieden om producten/diensten/service bij ons te bestellen;
. Om een order te verwerken en u te informeren over de afwikkeling hiervan;
. Om u te informeren over aanbiedingen, acties of algemene informatie met betrekking tot de producten/diensten van Clena Nederland
  d.m.v. automatische e-mails of post;
. Om klachten over een product/dienst of het bedrijf te verwerken en het verloop en  de afwikkeling hiervan terug te koppelen;
. Om bestelde producten op het door u aangegeven adres af te leveren.


4. Verstrekking aan derden

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van bestelde producten of service.
Naast ons eigen vervoer wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van externe partijen, welke zorgdragen voor de aflevering van producten.

Er worden duidelijke afspraken (door middel van een overeenkomst) afgesloten met derden, waar wij de persoonsgegevens mee delen.
De persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet meer worden gebruikt. De gegevens worden niet verstrekt aan partijen als dit niet noodzakelijk of wettelijk verplicht is.


5. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende (beveiligings-)maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tot een minimum te beperken.
Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk toegestaan is.


6. Rechten

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, 
ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen op uw verzoek worden overgedragen aan externe partijen.


7. Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Op grond van de Privacywetgeving kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Clena   ---  Hoofdstraat 91  ---  7625PC Zenderen  ---  T. 085 - 047 0370  ---  www.clena.nl  ---   info@clena.nl  ---  K.v.K. nr 59638389
Alle prijzen vermeldt op onze website zijn excl. BTW!

BEZOEK UITSLUITEND OP AFSPRAAK!!